Τηλέφωνο: 2841343000, 2841066000 | Ραντεβού Ιατρείων: 2841066606, 2841343606 11:30 έως 14:30 |

Υγειονομικός Χάρτης

//Υγειονομικός Χάρτης
Υγειονομικός Χάρτης2023-11-28T13:53:16+00:00

Ο Υγειονομικός Χάρτης είναι ένα σύγχρονο διαχειριστικό εργαλείο ορθολογικής λήψης αποφάσεων με βάση τις πραγματικές ανάγκες υγείας του πληθυσμού και των υπηρεσιών υγείας. Ο Υγειονομικός Χάρτης είναι ένα εργαλείο βέλτιστης κατανομής ή ανακατανομής των πόρων του συστήματος υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης βάσει πραγματικών δεδομένων. Ο Υγειονομικός Χάρτης έρχεται να καλύψει το κενό της έλλειψης δεδομένων και να παρέχει αποτελεσματική Τεκμηρίωση στον στρατηγικό σχεδιασμό σύγχρονων πολιτικών υγείας.

Αναγκαιότητα έργου

Ολοκληρωμένες και αποτελεσματικές στρατηγικές υγείας, θα πρέπει να περιλαμβάνουν στο σχεδιασμό τους μακροχρόνια πρόβλεψη για δημιουργία υπηρεσιών και δομών υγείας και πρόνοιας, οι οποίες θα βασίζονται συστηματικά στα αποτελέσματα επιδημιολογικών μελετών, προγραμμάτων screening, αξιολογήσεων και αποτιμήσεων/ σταθμίσεων των τεχνολογιών και των δομών παροχής περίθαλψης, καθώς και των ευρωπαϊκών και άλλων διεθνών τάσεων και αποτελεσμάτων έρευνας.Είναι γεγονός ότι τα συστήματα περίθλαψης αποτελούν σημαντικό στοιχείο κοινωνικής συνοχής και ανάπτυξης. Οι συνέπειες της ανταποδοτικότητας, αποτελεσματικότητας και ισότητας, η επίδραση στα δημόσια οικονομικά και η ικανότητά τους να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της προηγμένης ιατρικής, της γήρανσης του πληθυσμού απαιτούν δημιουργικές πολιτικές προσέγγισης, οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη:

 • Την αυξανόμενη ζήτηση που οφείλεται στη γήρανση του πληθυσμού και τους ταχείς ρυθμούς των καινοτομιών και της διάδοσης της ιατρικής τεχνολογίας.
 • Θέματα σχετικά με την αποδοτικότητα της παροχής υπηρεσιών.
 • Τις συνεχιζόμενες ανισότητες στην υγεία.

Μέχρι σήμερα περισσότερο από εμφανής υπήρξε η αδυναμία συγκριτικής αξιολόγησης υπηρεσιών σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, η απουσία συστηματικής καταγραφής της συνολικής υποδομής του συστήματος υγείας και κοινωνικής φροντίδας της χώρας και η αδυναμία κατανομής πόρων βάσει πραγματικών αναγκών.Ο Υγειονομικός Χάρτης έρχεται να καλύψει το κενό της έλλειψης δεδομένων και να παρέχει Τεκμηρίωση στην λήψη αποφάσεων.

Σκοπός και στόχοι του έργου

Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη της απαιτούμενης οργανωτικής, θεσμικής και πληροφοριακής υποδομής για την συστηματική συλλογή, διαχείριση και επεξεργασία δεδομένων, με γεωγραφική αναφορά, που θα παρέχει άμεση, έγκυρη και χαμηλού κόστους πληροφόρηση, ώστε να εξασφαλίζεται η τεκμηριωμένη χάραξη και άσκηση πολιτικής σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο με γνώμονα την κάλυψη των πραγματικών αναγκών υγείας του πληθυσμού.

Στόχοι του έργου είναι:

 • Να δημιουργήσει νέες δυνατότητες και υπηρεσίες για ορθολογική διαχείριση και κατανομή ή ανακατανομή των πόρων και πληροφόρηση, τόσο στους άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενους στο σύστημα Υγείας-Πρόνοιας, όσο και στους χρήστες των υπηρεσιών του.
 • Να ενεργοποιήσει και ευαισθητοποιήσει τα άτομα και τους φορείς τόσο στην συστηματική και ομοιογενή συλλογή και επικαιροποίηση των δεδομένων, όσο και στην χρήση των δεδομένων για την βελτίωση της καθημερινής λειτουργίας των υπηρεσιών τους, καθώς και στην λήψη αποφάσεων.
 • Να αναζητήσει μηχανισμούς αξιολόγησης, βελτίωσης και συνεχούς τροφοδότησης της μεθοδολογίας συλλογής των δεδομένων.
 • Να αναπτύξει και ενισχύσει συνεργασίες με στόχο την ανάπτυξη ευνοϊκού πλαισίου για έρευνα, χρήση και αξιοποίηση δεδομένων υγείας και πρόνοιας.

Δεδομένα και πληροφορίες

Οι βασικές ενότητες πληροφοριών που περιλαμβάνονται στον Υγειονομικό Χάρτη είναι οι ακόλουθες:

Πόροι Υγείας και Πρόνοιας του δημοσίου, ιδιωτικού τομέα και των μη κερδοσκοπικών και μη κυβερνητικών οργανώσεων: Υποδομές, στελέχωση, οργανωτική διάρθρωση, παρεχόμενες υπηρεσίες, βιοιατρικός και λοιπός εξοπλισμός, κλάδοι και ειδικότητες ανθρώπινου δυναμικού κλπ.

Χρήση υπηρεσιών: Υπηρεσίες ανά είδος επιλεγμένων περιστατικών και ανά φορέα παροχής, όγκος παραγόμενων υπηρεσιών και κόστος αυτών, έκβαση, αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και καταλληλότητα σε σχέση με τις προσδιορισμένες ανάγκες, κλπ.

Επιδημιολογικά στοιχεία: Θνησιμότητα, νοσηρότητα, προσδόκιμο επιβίωσης, τρόπος ζωής και συμπεριφοράς (π.χ κάπνισμα, χρήση τοξικών ουσιών, σεξουαλική συμπεριφορά, διατροφικές συνήθειες, φυσική δραστηριότητα) κλπ.

Περιβαλλοντικά στοιχεία: Μορφές και πηγές μόλυνσης του αέρα, του ύδατος, του εδάφους κλπ.

Δημογραφικά στοιχεία: Φύλο, οικογενειακή κατάσταση, εισόδημα, οικογενειακές δαπάνες, επάγγελμα, τομέας απασχόλησης, ασφάλιση, ηλικία, εκπαίδευση, εθνικότητα, κ.λ.π.

Πηγές δεδομένων

Οι παραγωγοί πρωτογενών ή δευτερογενών στοιχείων, οι οποίοι τροφοδοτούν τις βάσεις δεδομένων του Υγειονομικού Χάρτη είναι:

  1. Επαγγελματίες- εργαζόμενοι στο σύστημα Υγείας.
  2. Φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, της τοπικής αυτοδιοίκησης, μη κυβερνητικές οργανώσεις, εκκλησία και άλλες δομές με δραστηριότητα έμμεσα και άμεσα σχετιζόμενη με την υγεία ή την κοινωνική φροντίδα.
  3. Η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία.
  4. Υπουργεία και εποπτευόμενοι από αυτά οργανισμοί που χειρίζονται δεδομένα άμεσα ή έμμεσα σχετιζόμενα με την δημόσια υγεία( ΕΟΦ, ΚΕΕΛ, ΟΚΑΝΑ κτλ).

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την σελίδα του Υγειονομικού Χάρτη http://www.ygeianet.gov.gr