Τηλέφωνο: 2841343000, 2841066000 | Ραντεβού Ιατρείων: 2841066606, 2841343606 11:30 έως 14:30 |

Παραλαβή αποτελεσμάτων ασθενών

//Παραλαβή αποτελεσμάτων ασθενών
Παραλαβή αποτελεσμάτων ασθενών2024-03-20T10:35:58+00:00

Παραλαβή Αποτελεσμάτων Εργαστηριακών Εξετάσεων, Φακέλου Νοσηλείας, Ιατρικών Γνωματεύσεων

Α. Παραλαβή αποτελεσμάτων εργαστηριακών εξετάσεων, ή φακέλου νοσηλείας, ή ιατρικής γνωμάτευσης από το χώρο του Νοσοκομείου.

Για την παραλαβή απαιτούνται κατά περίπτωση τα παρακάτω δικαιολογητικά.

Η αίτηση σε κάθε μία απο τις περιπτώσεις κατατίθεται στη Γραμματεία – Πρωτόκολλο (1ος όροφος νέου κτιρίου), είτε με φυσική παρουσία, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: gramm-protokolo@agnhosp.gr.

  • Ασθενής: Αίτηση και Αστυνομική Ταυτότητα.
  • Τρίτος (Συγγενής ή ΜΗ): (1) Εξουσιοδότηση του Ασθενούς με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής ή εξουσιοδότηση μέσω του gov.gr, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται συγκεκριμένα η νοσηλεία και ημερομηνία εξέτασης για την οποία ζητούνται τα αντίγραφα του ιατρικού φακέλου ή γνωμάτευση. (2) Αίτηση και Αστυνομική Ταυτότητα του Εξουσιοδοτούμενου.
  • Γονέας Ανηλίκου: (1) Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. (2) Αίτηση και Αστυνομική Ταυτότητα του Γονέα
  • Διαζευγμένος γονέας: (1) Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. (2) Αίτηση και Αστυνομική Ταυτότητα του Γονέα. (3) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει στερηθεί με δικαστική απόφαση την γονική μέριμνα του τέκνου του.
  • Κληρονόμοι ασθενούς πο απεβίωσε: (1) Αίτηση και Αστυνομική Ταυτότητα. (2) Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών. (3) Πιστοποιητικό δημοσίευσης διαθήκης ή μη. (4) Αντίγραφο της διαθήκης (σε περίπτωση που υπάρχει διαθήκη). (5) Ληξιαρχική πράξη θανάτου. (6) Εφόσον δεν πρ΄κειται για κληρονόμους, αλλά για άτομα που έχουν νόμιμο συμφέρον, θα πρέπει να προσκομίζεται εντολή απο Εισαγγελέα.
  • Διορισμένοι επίτροποι & Δικαστικοί Συμπαραστάτες: (1) Αντίγραφο της απόφασης που ορίζει το διορισμό  τους. (2) Αίτηση και Αστυνομική Ταυτότητα.
  • Ασφαλιστικός φορέας, Ιδιωτικές ασφάλειες, Αλλοδαπές ασφάλειες: (1) Εξουσιοδότηση του Ασθενούς με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής ή εξουσιοδότηση μέσω του gov.gr, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται συγκεκριμένα η νοσηλεία και ημερομηνία εξέτασης για την οποία ζητούνται τα αντίγραφα του ιατρικού φακέλου ή γνωμάτευση. (2) Αίτηση και Αστυνομική Ταυτότητα του Εξουσιοδοτούμενου.
  • Ασθενείς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα του Δήμου “Βοήθεια στο Σπίτι”: (1) Εάν ο ασθενής είναι σωματικά ή νομικά ανίκανος να συγκατατεθεί, τα αποτελέσματα των εξετάσεων ασθενών μπορούν να χορηγηθούν στους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του Δήμου “Βοήθεια στο Σπίτι” σε κλειστό φάκελο εφόσον οι τελευταίοι επιδείξουν αποδεικτικό της συμμετοχής των ασθενών αυτών στο πρόγραμμα. (2) Αίτηση  και Αστυνομική Ταυτότητα.

Η παραλαβή των αποτελεσμάτων εργαστηριακών εξετάσεων ασθενών στο χώρο του Νοσοκομείου γίνεται από το Εξωτερικό Ιατρείο Αιμοληψιών στο ισόγειο του Νοσοκομείου καθημερινά μεταξύ 10:30’ π.μ. και 14:30’ μ.μ.

Β. Παραλαβή αποτελεσμάτων εργαστηριακών εξετάσεων ηλεκτρονικά.

Για αναλυτικές οδηγίες παραλαβής αποτελεσμάτων εργαστηριακών εξετάσεων ηλεκτρονικά ενημερωθείτε εδώ