Τηλέφωνο: 2841343000, 2841066000 | Ραντεβού Ιατρείων: 2841066606, 2841343606 11:30 έως 14:30 |

Υποδιεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού

///Υποδιεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού
Υποδιεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού2018-07-18T11:57:07+00:00

Υπηρεσίες

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Η Υποδιεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού διαρθρώνεται σε έξι (6) τμήματα ως ακολούθως:

1) Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

2) Τμήμα Γραμματείας

3) Τμήμα Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων & Επειγόντων Περιστατικών

4) Τμήμα Κίνησης Ασθενών

5) Τμήμα Οικονομικού

6) Τμήμα Επιστασίας & Ιματισμού