Τηλέφωνο: 2841343000, 2841066000 | Ραντεβού Ιατρείων: 2841066606, 2841343606 11:30 έως 14:30 |

Τμήμα Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων & Επειγόντων Περιστατικών

////Τμήμα Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων & Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων & Επειγόντων Περιστατικών2023-03-17T14:22:20+00:00

Υπηρεσίες

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ.Ε.Ι. & ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

Το τμήμα Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων και Επει­γόντων Περιστατικών:

α. Είναι υπεύθυνο για την γραμματειακή υποστήριξη των τακτικών εξωτερικών ιατρείων, των απογευματινών εξωτερικών ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών.

β. Φροντίζει μετά την υποδοχή και καθοδήγηση των ασθενών από το νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό του Ειδικού Γραφείου Υποστήριξης του Πολίτη, για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Τηρεί τα αρχεία των βιβλί­ων κίνησης των εξωτερικών ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών των οποίων την ευθύνη τήρησης έχει το προσωπικό των συγκεκριμένων τμημάτων που εξετάζει τους ασθενείς.

γ. Ρυθμίζει την σειρά προσέλευσης των πολιτών και προγραμματίζει την επανεξέτασή τους με προσυνεννόηση.

δ. Χορηγεί σε συνεργασία με την ιατρική υπηρεσία πιστοποιητικά στους ενδιαφερόμενους μετά από υπο­βολή σχετικής αίτησής τους.

ε. Φροντίζει για την είσπραξη των ανάλογων εσόδων.

στ. Βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και επικυρώνει αντίγραφα.

Προϊστάμενος Τμήματος:

Τηλ. 2841343575