Τηλέφωνο: 2841343000, 2841066000 | Ραντεβού Ιατρείων: 2841066606, 2841343606 11:30 έως 14:30 |

Τμήμα Επιστασίας & Ιματισμού

Τμήμα Επιστασίας & Ιματισμού2021-08-24T13:23:25+00:00

Υπηρεσίες

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ – ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Το τμήμα Επιστασίας-Ιματισμού:

α. Μεριμνά για τον καθαρισμό, ευπρεπισμό και την καλή εμφάνιση του νοσοκομείου.

β. Έχει την ευθύνη για την εκτέλεση των γενικών ερ­γασιών και των μεταφορών εντός και εκτός του Νο­σοκομείου.

γ. Έχει την ευθύνη του τηλεφωνικού κέντρου. δ. Έχει την ευθύνη ασφάλειας του προσωπικού, των επισκεπτών και νοσηλευομένων στο νοσοκομείο, καθώς και της φύλαξης των κτιρίων, και του πάσης φύσεως εξοπλισμού του νοσοκομείου.

ε. Μεριμνά για την εξασφάλιση και τη συντήρηση του αναγκαίου ιματισμού για τις ανάγκες του νοσοκομείου.

στ. Ευθύνεται για τη διαχείριση, τον καθαρισμό, την εν γένει συντήρηση και ανανέωση του ιματισμού, στο­λών προσωπικού, κλινοσκεπασμάτων, καθώς και για τη φύλαξη, επιδιόρθωση και διανομή τους.

Προϊστάμενος Τμήματος: Κουμάκη Μαρία

Τηλ.2841343572