Τηλέφωνο: 2841343000, 2841066000 | Ραντεβού Ιατρείων: 2841066606, 2841343606 11:30 έως 14:30 |
Τμήμα Κίνησης Ασθενών2023-03-17T14:22:43+00:00

Υπηρεσίες

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

Το τμήμα Κίνησης Ασθενών:

α. Φροντίζει για την έκδοση εισιτηρίων και εξιτηρί­ων ασθενών μετά από έγγραφη εντολή του αρμόδιου ιατρού του αντίστοιχου τμήματος και την τήρηση κα­ταλόγου αναμονής εισαγωγής.

β. Τηρεί αρχείο κενών κλινών σύμφωνα με τα στοιχεία που προσκομίζονται από τις προϊσταμένες των κλινικών μετά από σχετικό έλεγχο της ιεραρχίας της νοσηλευ­τικής υπηρεσίας και ενημερώνει τους ασθενείς για την εισαγωγή τους σύμφωνα με τη σειρά στον κατάλογο αναμονής.

γ. Φροντίζει για τη λογιστική παρακολούθηση του λογαριασμού των νοσηλευομένων, τη χρέωση δαπανών νοσηλείας σύμφωνα με τα παραστατικά που κατατίθε­νται από τα ιατρικά τμήματα και το Φαρμακείο και την έκδοση των δελτίων παροχής υπηρεσιών και λοιπών παραστατικών στοιχείων.

δ. Χορηγεί σε συνεργασία με την ιατρική υπηρεσία πιστοποιητικά στους ενδιαφερόμενους μετά από υπο­βολή σχετικής αίτησής τους.

ε. Φροντίζει για την είσπραξη των ανάλογων εσόδων.

στ. Έχει την ευθύνη της φύλαξης και σωστής αρχει­οθέτησης των ιατρικών φακέλων όλων των ασθενών.

Προϊστάμενος Τμήματος:

Τηλ. 2841343572